Odwiedza nas 41 gości


STATUT
Bractwa św. Antoniego przy Sanktuarium Diecezjalnym
św. Antoniego z Padwy w Ratowie

§ 1
1.    Bractwo św. Antoniego z Padwy (zwane dalej: Bractwem) założone przy Sanktuarium Diecezjalnym Świętego Antoniego w Ratowie (zwane dalej Sanktuarium) i zatwierdzone Dekretem Biskupa Płockiego nr 2251/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
2.    Bractwo działa w oparciu o te same zasady, co Bractwo św. Antoniego z Padwy  założone przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Warszawie i potwierdzone Dekretem Papieża Aleksandra VII z dniu 18 stycznia 1664 roku, które zostało reaktywowane Dekretem O. dra Mirosława Bartosa, Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zakroczymskiej 1 w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 4 października 2009 r. w roku Jubileuszowym 800-lecia założenia Zakonu Franciszkanów oraz 345-lecie powstania tego Bractwa.
§ 2
Inspiracją do założenia Bractwa stał się ciągle żywy i rozwijający kult św. Antoniego Padewskiego w Słynącym Łaskami Cudownym Obrazie nieznanego artysty umieszczonym w siedemnastym wieku w  tutejszym Sanktuarium.
§ 3
Bractwo jest wspólnotą modlitewno – apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie wszystkich ludzi oraz kształtowanie własnej osobowości w duchu nauczania św. Antoniego z Padwy. Motywacją do modlitwy dla Członków Bractwa jest upraszanie św. Antoniego - Cudotwórcy Bożego wstawiennictwa przed Bogiem o potrzeby całego świata, gdzie panuje chaos duchowy, zachwianie wiary, moralności i wszelkich zasad godnego postępowania oraz poczucia prawdziwego sensu istnienia i powołania. Intencje modlitw kierowanych przed Tron Boży za pośrednictwem św. Antoniego koncentrują się w szczególności na:

•    uwielbianiu Boga w Trójcy Jedynego i Matki Najświętszej,

•    błaganiu o przebaczenie i darowanie kar za wszystkie popełnione grzechy zabójstwa (w tym dzieci nienarodzonych) zdrady i rozwiązłości małżeńskiej, pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, kradzieży dóbr materialnych, duchowych i pozbawienia dobrego imienia, oszczerstw, obmów, złych opinii i osądów a także za grzechy pychy, obłudy, żądzy władzy i dominacji, wprowadzania zamętu i intryg, egoizmu, lenistwa i oziębłości religijnej, oraz za grzechy znieważania miejsc konsekrowanych i wizerunków Jezusa, Maryi i Świętych, za brak szacunku dla drugiego człowieka, za brak pokory i za wszelkie zło wyrządzone przeciwko Bożym nakazom.

•    upraszaniu pomocy duchowej dla ludzi poszukujących drogi do Boga, ubogich, zagubionych, samotnych, chorych, bezradnych, skrzywdzonych, potrzebujących wsparcia, zrozumienia, akceptacji i tolerancji.

Rozdział II
Warunki przyjęcia i przynależności do Bractwa

§ 4
Do Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służby Bogu i drugiemu człowiekowi poprzez modlitwę, post, jałmużnę i inne dobre uczynki na wzór św. Antoniego, oraz będzie wypełniał  wszystkie obowiązki przypisane Bractwu.
§ 5
Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na złożeniu do Prezesa Zarządu Bractwa wypełnionego „ Zaproszenia do Bractwa św. Antoniego”.
§ 6
Przyjęcie do Bractwa następuje po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z Promotorem w wyznaczonym terminie i po otrzymaniu powiadomienia o zdatności kandydata do przynależności w Bractwie. Uroczyste wręczenie Dyplomu członkowskiego wraz z oficjalnym uznaniem uczestnictwa we wszystkich zasadach Bractwa odbywa się podczas Mszy Świętej sprawowanej w intencji Bractwa przez Promotora lub jego delegata.
§ 7
Obowiązki związane z przyjęciem i przynależnością do Bractwa są następujące:
•    przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej:
- w dniu przyjęcia do Bractwa,
- w Uroczystość św. Antoniego (13 czerwca),
- w Nowy Rok,
- w pierwszy wtorek po Wielkanocy,
- w dniu Wszystkich Świętych
•    celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu:
- uczestnictwo we Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie i nabożeństwie antoniańskim przynajmniej raz w roku ,
-w miarę możliwości regularne uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie
- odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo,  3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga, modlitwę obrania św. Antoniego za patrona i responsorium Si quaeris.
•    uczestniczenie w Nowennie ku czci św. Antoniego.
•    spełnianie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.
•    Zwracanie się do innych członków Bractwa: :”siostro”, „bracie”
Przywileje związane z przyjęciem do Bractwa są następujące:
•    odpust zupełny:
- w dniu przyjęcia do Bractwa,
- w Uroczystość Św. Antoniego z Padwy (13 czerwca),   
- w godzinę śmierci.
•    Odpust cząstkowy pod zwykłymi warunkami wymieniony w Breve papieża Aleksandra VII.

Rozdział III

Działalność Bractwa

§ 8
Głównym celem działalności Bractwa jest rozszerzenie kultu do św. Antoniego, praktykowanie nabożeństwa do św. Antoniego, formowanie własnego człowieczeństwa w duchu chrześcijańskim , staranie o własne uświęcenie się, objęcie opieką modlitewną  wszystkich potrzebujących pomocy, chorych i cierpiących a także prowadzenie działalności charytatywnej.
Do zadań związanych z działalnością Bractwa należy również:
•     składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za św. Antoniego z Padwy, duchowego syna  św. Franciszka, za jego heroiczne cnoty i przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed Tronem Bożym , za chwałę, do jakiej jest on wynoszony tak w niebie, wśród licznej plejady świętych i zbawionych, jak i na ziemi, gdzie jest czczony w licznych sanktuariach, kościołach i kaplicach pod jego wezwaniem a także prawie w każdym kościele na całym świecie.
•    wypraszanie u Wielkiego Cudotwórcy Jego opieki i wstawiennictwa przed Majestatem Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie i wszystkich, którzy w wymiarze ziemskim szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości oraz  którzy chcą stać się apostołami współczesności, naśladując niezwykłego Świętego z Padwy.
•    włączanie się członków Bractwa w modlitwy wspólnotowe, by Bracia i Siostry trzech Zakonów Franciszkańskich: męskiego, żeńskiego i świeckich, na wzór świętego Antoniego, nigdy nie przestawali szukać skarbu ducha serafickiego, a znalazłszy go, by uczynili wszystko, żeby ten skarb stał się treścią ich życia, wielkim szczęściem i radością w wymiarze doczesnym i wiecznym.
•    angażowanie się w pracę o charakterze charytatywnym, kontynuując rozpoczęte prze samego Świętego dzieło dzielenia się chlebem i innymi dobrami z ubogimi i potrzebującymi, a także dzielenia się skarbem cnót ewangelicznych: wiary, nadziei i miłości, poprzez różne formy ewangelizacji.
•    Powołanie nowych Wspólnot Modlitewnych Bractwa w kraju i poza granicami.

Rozdział IV
Struktury organizacji Bractwa

§ 9
Asystentem kościelnym i Promotorem Bractwa jest rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie mianowany przez Biskupa Płockiego.
§ 10
Do zadań Promotora Bractwa należy:
•    duchowa opieka nad wszystkimi Członkami Bractwa,
•    koordynacja działań Bractwa i jego popularyzacja w kraju i za granicą
•    utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem, Zarządem i Członkami Bractwa,
•    wyznaczenie kapłanów, którzy będą pełnili funkcje Moderatorów Duchowych Bractwa i będą stałymi i bezpośrednimi zastępcami Promotora
•    przyjmowanie do Bractwa nowych kandydatów

§ 11

Przy Sanktuarium działa również Sekretariat Bractwa, w którym pracować mogą obok osób duchownych, także osoby świeckie. Zadaniem Biura jest prowadzenie  Księgi Członków Bractwa, korespondencji z Członkami Bractwa, jak również z kandydatami do Bractwa oraz prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością.

§ 12

Na wniosek Promotora Członkowie bezwzględną większością głosów wybierają Zarząd  Bractwa, na okres czterech lat (pierwszy Zarząd jest wybierany na okres 1 roku) W skład Zarządu wchodzą:  Prezes, Z-ca Prezesa, Sekretarz i Skarbnik. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy koordynacja i organizacja prac związanych z realizacją celów i działalnością statutową Bractwa. Obowiązkiem  Zarządu jest składanie sprawozdań ze swej działalności na spotkaniu formacyjnym, wobec Członków Bractwa raz w roku, zaś po upływie kadencji, Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z całokształtu działalności Bractwa, zarówno Promotorowi jak i Członkom Bractwa.

Rozdział V

Fundusze Bractwa

§ 13

Fundusze Bractwa pochodzą z dobrowolnych składek Członków oraz darowizn i ofiar innych osób oraz instytucji. Fundusze zebrane przez Bractwo będą przeznaczane na ożywianie kultu św. Antoniego poprzez różne formy promocji i ewangelizacji, na pomoc dla potrzebujących i najuboższych w ramach działalności charytatywnej, na koszty spotkań formacyjnych oraz na bieżące wydatki Bractwa. W miarę  posiadanych możliwości finansowych Zarząd wraz z Promotorem mogą przeznaczyć je na potrzeby Sanktuarium.

Rozdział VI

Inne postanowienia

§ 14

Zarząd, na wniosek lub za zgodą Promotora Bractwa, może przedstawić na piśmie Biskupowi Płockiemu do zatwierdzenia propozycje zmian Statutu Bractwa.

§ 15

Statut Bractwa św. Antoniego z Padwy przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie z siedzibą w Ratowie 58  zatwierdza Biskup Płocki