Odwiedza nas 13 gości

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny łączący elementy edukacji historycznej i sportu pn.

 

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem.”

Pamiętając o przeszłości budujemy przyszłość.

 

Motto zawarte w pierwszym zdaniu jego tytułu stanowi cytat z wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży, w szczególności z Gminy Radzanów.

Partnerem w realizacji projektu będzie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Radzanowie. Jednocześnie projekt będzie skierowany również do dzieci i młodzieży z innych szkół Ziemi Zakwrzeńskiej, które wyrażą zainteresowanie udziałem.

 

Założenia:

 

Jaka jest kondycja polskiego patriotyzmu? Historycy zwracają uwagę na niski poziom wiedzy historycznej Polaków, na nikłe zainteresowanie ważnymi rocznicami narodowymi.

Rzadko tylko mamy do czynienia z manifestowaniem gorących uczuć patriotycznych, Patriotyzm czasu wojny z natury rzeczy manifestuje się w sposób bardziej spektakularny i dramatyczny. Patriotyzm czasu pokoju jest właściwie niewidoczny, nie do końca też wiadomo, co miałoby świadczyć o jego sile czy słabości.

 

Narodziny miłości do ojczyzny (jak każdej miłości zresztą) okrywa mgła tajemnicy, choć nie da się kochać na rozkaz, z przymusu, jednak trudno zaprzeczyć istnieniu związku między patriotyzmem i działaniami wychowawczymi, podejmowanymi przez daną wspólnotę. Nie należy sadzić, że mogą się one ograniczać jedynie do świętowania rocznic i szkolnej edukacji. Kształtowanie postawy patriotycznej zależy przede wszystkim od tego, na ile przestrzeń kulturowa i społeczna pełna jest „drobin patriotyzmu", na ile są one jej oczywistą i naturalną częścią.

 

Niedobrze by też było, gdybyśmy opowieść o naszej przeszłości budowali wyłącznie wokół wątków martyrologicznych. Straszliwe świadectwo cierpień może uczynić wstrząsające wrażenie, pod warunkiem wszakże, że nie odwołujemy się doń każdego dnia. Nowoczesna edukacja patriotyczna wymaga nowoczesnych metod, nowatorskich projektów edukacyjnych, których zasadniczą idea jest pobudzenie aktywności uczniów, aby sami stali się w miarę możności badaczami historii.

 

/na podstawie rozważań filozofa i historyka myśli politycznej Tomasza Merty, zawartej w omówieniu projektu „patriotyzm jutra”/


Formuła żywych lekcji historii

 

Formuła żywych lekcji historii obejmuje pokazy, imprezy, prezentacje i inscenizacje historyczne, które mają na celu ożywienie historii, sprawienie, że przestaną one być zbiorem suchych faktów i dat, ale zostaną ukazane postacie historyczne jako ludzie, z ich dramatami i wyborami.

W formule żywych lekcji historii ukazana również zostaje rzeczywistość żołnierka, która przemawia do młodych ludzi, dzięki możliwości obejrzenia scenki, zapoznania się z czyjąś drogą do bohaterstwa.

 

W ramach projektu żywe lekcje historii będą miały trzy wymiary

1)      Szeroko rozumiane prezentacje, w tym nie tylko multimedialne, ale również z wypożyczeniem strojów historycznych, elementami dramy itp., które zostaną przygotowane przez 10 uczniów ochotników, lub 10 zespołów ochotników, pod kierunkiem wolontariuszy – edukatorów i rekonstruktorów współpracujących ze Stowarzyszeniem

2)      Twórczy udział uczniów w przygotowaniach Ratowskich Spotkań Patriotycznych oraz udział w inscenizacji (jako statyści i aktorzy odgrywający role ludności cywilnej) – Ratowskie Spotkania Patriotyczne zorganizowane będą w 2017 roku po raz siódmy. Ich celem jest propagowanie miłości Małej Ojczyzny, Ziemi Radzanowskiej i szerzej Ziemi Zawkrzeńskiej poprzez przypominanie wydarzeń zakorzenionych w historii  lokalnej, edukacja historyczna, patriotyczna oraz edukacja w zakresie kultury poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze parateatralnym z udziałem dzieci, młodzieży ale również osób dorosłych i seniorów.

3)      Organizacja w Zespole Szkół w Radzanowie uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości 2017, które będzie jednocześnie rozpoczęciem przygotowaniem do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w roku 2018. Uroczystości zostaną przygotowane nie tylko wewnętrznie dla uczniów szkoły ale dla lokalnej społeczności, zaproszonych gości i wszystkich chętnych. W ramach uroczystości będą przedsięwzięcia artystyczne przygotowane przez uczniów oraz koncert poetycki  zaprezentowany przez artystów muzyków i artystów scen polskich.

4)      Wyjazd 50 osób, wybranych uczniów do uroczystości Święta Niepodległości do Warszawy. Edukacja poprzez uczestnictwo w świętach Narodowych, poczucie atmosfery wspólnoty, poczucia dumy z bohaterstwa naszych przodków.

5)      Wydanie publikacji poświęconej Ziemi Radzanowskiej -

 

Edukacja poprzez sport  - kurs jazdy konnej /poziom podstawowy dla 10 uczniów/

Łączenie edukacji patriotycznej ze sportem stanowi ciekawą niekonwencjonalną ofertę dla młodego człowieka, który nie tylko ma możliwość poznawania przeszłości swej Ojczyzny ale może tę postawę patriotyczną przełożyć na czas pokoju, czasu w których żyje.

Sport jeździecki posiada bardzo wiele walorów, z jednej strony jest jednym z najkorzystniej wpływających sportów na człowieka /korzystnie wpływa na sferę fizyczną, psychiczną, wpływa prozdrowotnie na serce, układ krążenia, kręgosłup/, ponadto służy kształtowaniu charakteru poprzez trenowanie zwierzęcia oraz pracę nad sobą.

Jeździectwo jest również „sportem narodowym Polaków”, dlatego też może ono łączyć elementy sportowe z elementami edukacji patriotycznej, w tym etosu jazdy polskiej i tradycji kawaleryjskich.

Nabycie przez chętnych uczniów umiejętności w zakresie samodzielnej jazdy rekreacyjnej umożliwi utworzenie sekcji jeździeckiej, która później może kontynuować swoje pasje w Stowarzyszeniu Krechowiacy, które łączy tradycje kawaleryjskie związane z kultywowaniem  pamięci o bohaterach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z rozbudzaniem pasji jeździeckich, wartości patriotycznej, budowania wspólnoty, postawy koleżeńskiej ale również elementu przygody, która jest ważna dla młodych ludzi i która może stanowić przeciwwagę dla „wirtualnego” stylu życia oraz może stanowić ważny element przeciwdziałania uzależnieniem od Internetu.

 

Adresaci projektu

 

Adresatami projektu będą dzieci i młodzież, w szczególności z Zespołu Szkół w Radzanowie ale również z innych szkół Ziemi Zawkrzeńskiej (w szczególności zlokalizowane na historycznej Ziemi Zawkrzeńskiej, tj. powiat mławski, żuromiński i ciechanowski), które wyrażą chęć udziału w projekcie.

 

 

W momencie realizacji projektu do udziału w nim z zostaną zaproszeni uczniowie szkół z powiatu mławskiego, powiatu żuromińskiego oraz powiatu ciechanowskiego.